Υγεία & Ασφάλεια

OHSAS 18001

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το πρότυπο OHSAS 18001 μπορεί να υιοθετηθεί από οποιονδήποτε οργανισμό που επιθυμεί να εφαρμόσει μία επίσημη διαδικασία προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και το ευρύ κοινό.

Η προδιαγραφή OHSAS εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό που επιθυμεί να:

Καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ΥκΑΕ για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου στους εργαζόμενους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια κατά την δραστηριοποίησή τους.

Εφαρμόσει, διατηρήσει και βελτιώνει διαρκώς ένα σύστημα διαχείρισης ΥκΑΕ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ OHSAS 18001:2007

Το OHSAS 18001 είναι ένα διεθνές πρότυπο με απαιτήσεις για την διαχείριση της ΥκΑΕ. Έχει σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσει τους οργανισμούς να ελέγξουν τους κινδύνους για ΥκΑΕ. Επιτρέπει στον οργανισμό να έχει τον έλεγχο και την επίγνωση όλων των σχετικών κινδύνων που προκύπτουν από τις κανονικές και μη κανονικές λειτουργίες του οργανισμού, προκειμένου να βελτιώσει την επίδοσή του. Το OHSAS στηρίζεται στην πρόληψη. Το OHSAS 18001έχει σχεδιαστεί για να είναι συμβατό με τα ISO 9001 και ISO 14001, ώστε να βοηθήσει το οργανισμό να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του με αποτελεσματικό τρόπο.

iso18001

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ OHSAS 18001

Το πρότυπο έχει τρεις στόχους:

• Την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για εργαζόμενους και άλλους

• Την βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης

• Να βοηθήσει τους οργανισμούς στην θεμελίωση μίας υπεύθυνης εικόνας στην αγορά

Τα κύρια οφέλη του προτύπου είναι:

• Μείωση του κόστους μέσω βελτίωσης της ασφάλειας στην εργασία

• Μείωση του αριθμού ατυχημάτων και απουσιών από την εργασία

• Επίδειξη της δέσμευσης για την προστασία του προσωπικού, της ιδιοκτησίας και των εγκαταστάσεων

• Επίδειξη νομικής συμμόρφωσης

• Αύξηση των κινήτρων του προσωπικού

• Βελτίωση της ασφαλούς κουλτούρας

• Αυξημένη ευελιξία και πιο ομαλή μετάβαση σε αλλαγές εντός του οργανισμού μέσω πιο διαφανών διαδικασιών.

• Αύξηση του ελέγχου και μείωση των κινδύνων μέσω καθορισμού στόχων

Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης