Σήμανση CE

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  Ώς προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών νοείται κάθε προϊόν ή συνδυασμός προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε δομικές κατασκευές ή μέρη αυτών και του οποίου η επίδοση επηρεάζει την επίδοση των δομικών κατασκευών σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών.

  Ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων (305/2011), που αντικατέστησε την Οδηγία Δομικών Προϊόντων (89/106/EΟΚ), καθορίζει τους όρους για την τοποθέτηση και διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων, με την θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για την έκφραση της επίδοσης των δομικών προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα τα εν λόγω προϊόντα. Έχει σχεδιαστεί προκειμένου να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει το υπάρχον πλαίσιο για τη διάθεση των προϊόντων δομικών κατασκευών στην αγορά.

  Με τον Κανονισμό εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των πληροφοριών των προϊόντων σε σχέση με τις επιδόσεις τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή μιας «κοινής τεχνικής γλώσσας», προσφέροντας ενιαίες μεθόδους αξιολόγησης των επιδόσεων των προϊόντων δομικών κατασκευών. Οι μέθοδοι αυτές έχουν συγκεντρωθεί σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης.

  Αυτή η κοινή τεχνική γλώσσα πρέπει να εφαρμόζεται από:

• Τους κατασκευαστές, όταν δηλώνουν την επίδοση των προϊόντων τους

• Τις αρχές των κρατών μελών κατά τον καθορισμό των απαιτήσεών τους

• Τους χρήστες (αρχιτέκτονες, μηχανικούς, κατασκευαστές …), όταν επιλέγουν τα προϊόντα ως κατάλληλα για την προοριζόμενη χρήση τους σε κατασκευαστικά έργα .

  Ο Κανονισμός στοχεύει στην:

• Αποσαφήνιση των βασικών εννοιών και της χρήσης της σήμανσης CE

• Απλοποίηση των διαδικασιών, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ

• Αυξημένη αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος.

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

  Η σήμανση CE επιτρέπει στο προϊόν να διατεθεί νόμιμα στην αγορά των κρατών μελών.

  Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις τελικές χρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη.

  Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τη δήλωση επίδοσης, όπως έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή. Η δήλωση ποικίλλει ανάλογα με την εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή που καλύπτει το προϊόν.

  Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορούν να παρουσιάζονται πληροφορίες για κάθε σχετικό χαρακτηριστικό.

• Επιβεβαίωση της επίτευξης της ελάχιστης επίδοσης ή του κατώτατου ορίου.

• Η πραγματική επίδοση μέσω μίας δηλωμένης τιμής

• Μια συγκεκριμένη κλάση επίδοσης που επιτεύχθηκε

Ως εκ τούτου, οι φορείς λήψης αποφάσεων (π.χ. σχεδιαστές και προσδιοριστικά), πρέπει να κατανοούν τις σχετικές απαιτήσεις επιδόσεων για το προϊόν.

eikona-1

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

  Όταν ένα προϊόν δομικών κατασκευών καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή συμμορφώνεται με ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, ο κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση επίδοσης όταν το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά. Οι πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή, για την επίδοση του σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, δύναται να παρέχονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται και προσδιορίζονται στη δήλωση επίδοσης.

  Με την κατάρτιση της δήλωσης επίδοσης, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος του με την εν λόγω δηλωθείσα επίδοση.

  Ελλείψει αντικειμενικών ενδείξεων περί του αντιθέτου, τα κράτη μέλη τεκμαίρουν ότι η δήλωση επίδοσης που καταρτίζεται από τον κατασκευαστή είναι ακριβής και αξιόπιστη.

Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης