Πολιτική Ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της Geofasma είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Βασικοί στόχοι της Geofasma είναι:

• Η υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.

• Η απόλυτη κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές συμβάσεις.

• Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης των έργων, από τη φάση της μελέτης και του προγραμματισμού της υλοποίησης μέχρι και την ολοκλήρωση και παράδοσή τους στον πελάτη.

• Η συνεχής βελτίωση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται στην εταιρεία, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της.

• Η παροχή υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και τυποποιητικές απαιτήσεις, των πελατών της και τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία Geofasma για τις υπηρεσίες της.

Βασικά συστατικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι ο προσδιορισμός με ακρίβεια των αναγκών και προσδοκιών των πελατών και των εργαζομένων και η ικανοποίηση αυτών μέσω της κατάλληλης οργάνωσης και της παροχής απαιτούμενων πόρων.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Geofasma :

• Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.

• Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι αυτό εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Σ.Δ.Π.

• Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.

• Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.

• Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

• Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η Geofasma αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.