Ποιότητα

ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα. Σκοπός του ISO 9001 είναι να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας στην επιχείρηση ώστε να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη. Το πρότυπο είναι βασισμένο στο κύκλο του Deming και την έννοια της συνεχούς βελτίωσης μέσω της μεθοδολογίας «Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω- Βελτιώνω» γνωστή και ως «Plan- Do- Check- Act».

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ

Η Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εξασφαλίζει στην εταιρία αναγνωρισιμότητα όσον αφορά την διαρκή προσπάθειά της για Συνεχή Βελτίωση. Ακόμη διευκολύνει τις συναλλαγές της εταιρίας με άλλες, και ισχυροποιεί την θέση της έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού. Επιπλέον η Πιστοποίηση, μέσω των Επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης, εξασφαλίζει στην εταιρία πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις διορθωτικές παρεμβάσεις καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης και ενημερωτικές πληροφορίες που παρέχονται από την Ομάδα των Επιθεωρητών. Σε πολλές περιπτώσεις είναι προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.

21c14ae

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εταιρία που αποφασίζει να Πιστοποιηθεί πρέπει να υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης.

Το έργο χωρίζεται σε 4 επιµέρους φάσεις οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

• Φάση 1 : Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Εντοπισμός αδύνατων σημείων και προτάσεις για αλλαγές όπου είναι απαραίτητες για την προσαρμογή των διαδικασιών στις απαιτήσεις των προτύπων.

• Φάση 2 : Τεκμηρίωση του Εγχειριδίου Ποιότητας. Τεκμηρίωση των Διαδικασιών Ποιότητας του Συστήματος (Διαδικασίες Συστήματος). Υποστήριξη από τον Σύμβουλο για την εφαρμογή τους.

• Φάση 3 : Τεκμηρίωση των Λειτουργικών Διαδικασιών. Υποστήριξη από τον Σύμβουλο για την σύνταξη και / ή αναβάθμιση του 3ου επιπέδου τεκμηρίωσης (διαγράμματα ροής παραγωγικής διαδικασίας, οδηγίες εργασίας, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.). Υποστήριξη από τον Σύμβουλο για την εφαρμογή τους. Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού σχετικά με τις απαιτήσεις του Συστήματος.

• Φάση 4 : Επιθεώρηση του Συστήματος από τον Σύμβουλο κατά την εφαρμογή του µε σκοπό την άρση των ασυμβατοτήτων του µε τα πρότυπα. Διεκπεραίωση από τον Σύμβουλο όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την υποβολή της αίτησης της εταιρείας προς τον Φορέα Πιστοποίησης και υποστήριξη µέχρι και την απονοµή του επίσηµου πιστοποιητικού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για να προχωρήσει η Διαδικασία Πιστοποίησης απαιτείται η Αίτηση Πιστοποίησης προς τον Φορέα Πιστοποίησης. Κατά την Επιθεώρηση ελέγχονται μεταξύ άλλων: – Άδεια Λειτουργίας της Εταιρίας και τα συνοδεύοντα αυτή Έγγραφα – Άλλες Άδειες που απαιτούνται – Οργανωτική Δομή/ Οργανόγραμμα – Στόχοι – Διαδικασίες – Οδηγίες, Εξωτερικά Έγγραφα (π.χ. Σχετική Νομοθεσία) – Αρχεία

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η Επιθεώρηση Αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, εκδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Πιστοποιητικό. Το Πιστοποιητικό έχει ισχύ τρία χρόνια και για το διάστημα αυτό υποστηρίζεται από δύο ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης.

Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης