Πιστοποιήσεις

Η Geofasma έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015