Περιβάλλον

ISO 14001

  Το πρότυπο ISO 14001:2015 αφορά εταιρείες που στοχεύουν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση. Καθώς το ενδιαφέρον για περιβαλλοντική προστασία παγκοσμίως, ολοένα και αυξάνεται, περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να αποδείξουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση στους πελάτες τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη εγκαθιστώντας και εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το ISO 14001:2015 είναι ένα πρότυπο διεργασιών. Συνεπώς, έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε εταιρεία ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών.

thumb21cs-iso-14001-2015

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 14001:2015

  Το ISO 14001:2015 προϋποθέτει την ύπαρξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θέτει τις απαιτήσεις για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η εταιρεία ώστε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Η βασική αξία του προτύπου είναι η αναγνώριση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων. Η αρχή Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Επεμβαίνω έχει εφαρμογή και στο εν λόγω πρότυπο. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης θέτοντας και επιτυγχάνοντας περιβαλλοντικούς στόχους και προγράμματα. Όπως σε κάθε σύστημα διαχείσης, η δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης είναι προαπαιτούμενη και αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή του.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 14001:2015

  Τα βασικά οφέλη από την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001:2015 είναι τα ακόλουθα:

• Μείωση λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους

• Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά

• Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις και αποφυγή κρατικών περιβαλλοντικών προστίμων

• Παράταση ισχύος έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

• Εξοικονόμηση ενέργειας

• Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης στους εργαζόμενους

• Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ανησυχιών ενδιαφερόμενων μερών

• Βελτίωση της επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη

• Εφαρμογή της αειφορίας στη δραστηριότητα της επιχείρησης (green sustainable business)

Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης

 

EMAS (EK) 1221/2009

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες). Έχει στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και την επικοινωνία αυτής προς το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Απευθύνεται ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στη μέγιστη περιβαλλοντική προστασία και αναζητούν προβολή μέσω της καταχώρησης στο μητρώο EMAS. Επιπλέον, το EMAS μπορεί πιο εύκολα να εφαρμοστεί σε εταιρείες που έχουν ήδη πιστοποιήσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής τους κατά ISO 14001:2015.

emas

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EMAS 1221/2009

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου, EMAS, είναι ένα εθελοντικό περιβαλλοντικό εργαλείο διαχείρισης για εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να αξιολογήσουν, βελτιώσουν και επικοινωνήσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση. Η βασική δομή και οι απαιτήσεις είναι παρόμοιες με άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως είναι το ISO 14001:2015, αλλά υπάρχουν ορισμένες αρχές στον Κανονισμό, που καθιστούν αυτή την επαλήθευση μοναδική και ιδιαίτερη. Οι βασικές διαφοροποιήσεις είναι η διαφάνεια των πληροφοριών και η πρόσβαση του κοινού σε αυτές μέσω έκδοσης και επικύρωσης μιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης, καθώς και η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην περιβαλλοντική διαχείριση. Φυσικά, η πλήρης συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις είναι προαπαιτούμενο. Πρακτικά, η πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα για την επαλήθευση κατά EMAS.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ EMAS

Τα βασικά οφέλη της καταχώρησης κατά EMAS 1221/2009 είναι τα ακόλουθα:

• Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος από τη χρήση του λογοτύπου EMAS

• Κατάταξη στην ελίτ των εταιρειών αναφορικά με την περιβαλλοντική διαχείριση

• Μείωση λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους

• Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις και πιθανή αποφυγή περιβαλλοντικών προστίμων

• Βελτίωση της επικοινωνίας με τοπική κοινωνία και ενδιαφερόμενα μέρη

• Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

• Μείωση ασφαλίστρων για κάλυψη από περιβαλλοντική ζημιά, όπου κάτι τέτοιο απαιτείται