Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016),  αποτελεί αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Έργα και τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ήτοι από 02-12-2016)

Συνημμένα αρχεία: