Γενικά

Τα δομικά προϊόντα δηλαδή τα προϊόντα εκείνα που προορίζονται να ενσωματωθούν κατά τρόπο διαρκή στα δομικά έργα, πρέπει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ που εκδόθηκε το 1989 να φέρουν σήμανση CE. Η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Οδηγία στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 334/94 και κατά καιρούς με την έκδοση διαφόρων Υπουργικών Αποφάσεων ΚΥΑ καθιστούσε υποχρεωτική τη σήμανση CE για διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Συγκεκριμένα στα προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα, απευθύνονται οι παρακάτω ΚΥΑ κατά σειρά έκδοσης: * ΚΥΑ 15914/340/20-7-2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007) – Στοιχεία τοιχοποιϊας (τσιμεντόλιθοι) * KYA 12394/406/12-8-2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) -Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα

Επίσης στις 15 Ιουνίου 2012 εκδόθηκε η ΚΥΑ 6690: Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: Χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης, συμμόρφωσης και σήμανσης συμμόρφωσης «CE» στο ΦΕΚ 1914/15-6-2012, όπου μεταξύ των πολλών άλλων δομικών προϊόντων συμπεριλαμβάνονται και πλήθος τσιμεντοπροϊόντων όπως οι τσιμεντοσωλήνες και οι καμινάδες από σκυρόδεμα.

Νομική απαίτηση παραγωγού

Μετα το πέρας της περιόδου τριών εως δώδεκα (3-12) μηνών από την έκδοση των εν λόγω Κ.Υ.Α., απαγορεύεται η διάθεση , η εμπορία ή εν γένει η διακίνηση των σχετικών προϊόντων, χωρίς τη σήμανση CE. Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 334/1994 κυρώσεις, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Σημανση CE

Η σήμανση «CE» είναι μία δήλωση του κατασκευαστή – παραγωγού ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων, όπως περιγράφονται παρακάτω, που δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να διαθέσει τα προϊόντα του ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ και τσιμεντοπροϊόντα

Οπως προαναφέθηκε υπάρχουν πλήθος προκατασκευασμένων προϊόντων από σκυρόδεμα. Τα κυριότερα από αυτά πιστοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω εναρμονισμένα πρότυπα:

Τσιμεντόλιθοι ΕΝ 771-3:2003

Πλάκες Πεζοδρομίου ΕΝ 1339:2003/AC2006

Κράσπεδα ΕΝ 1340:2003/AC2006

Κυβόλιθοι ΕΝ 1338:2003/ΑC:2006

Τσιμεντοσωλήνες EN 1916:2002/ΑC:2008

Καμινάδες EN 1857:2010

Απαιτήσεις Παραγωγού

Τα παραπάνω προϊόντα τσιμέντου υπάγονται σε συστημα βεβαίωσης συμμόρρφωσης 4 και οι ενέργειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση σήμανσης CE περιλαμβάνουν:

• Αρχικές Δοκιμές Τύπου κατάλληλου δείγματος προϊόντος (ΙΤΤ: Initial Type Testing)

• Εγκατάσταση , εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (FPC: Factory Production Control) (σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών όπως περιγράφονται παρακάτω)

• Συνεχείς δοκιμές των προϊόντων (σε εσωτερικό ή εξωτερικό εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου)

• Δήλωση Συμμόρφωσης από τον Παραγωγό (declaration of conformity)

Σε αντίθεση με τα συστήματα 1, 1+, 2, 2+ (βλ. Παραρτημα), δεν απαιτείται:

• Πιστοποίηση του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής από Κοινοποιμένο Φορέα (αρχική αξιολόγηση)

• Διαρκής αξιολόγηση από τον Κοινοποιμένο Φορέα (κάθε χρόνο)

Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής του Εργοστασίου

Για τη σήμανση των προϊόντων θα πρέπει η εταιρεία να εφαρμόσει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα). Για το λόγο αυτό θα συνταχθούν έγγραφα (διαδικασίες, πλάνα ελέγχου ποιότητας, οδηγίες, έντυπα) τα οποία θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου.

Τα θέματα που πρέπει να καλυφθούν από το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής του Εργοστασίου για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των προτύπων, συνοπτικά είναι τα εξής:

• Επάρκεια, εμπειρία και εκπαίδευση προσωπικού

• Συντήρηση και Διαχείρηση Εξοπλισμού Παραγωγής

• Διακρίβωση οργάνων μέτρησης

• Προμήθειες και Επιθεώρηση Πρώτων Υλών

• Έλεγχος Παραγωγής και Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων

• Ιχνηλασιμότητα και Σήμανση Προϊόντων

• Διαχείρισης Μη-Συμμορφούμενων Προϊόντων

• Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

• Αποθήκευση και Χειρισμός Προϊόντων

Έκδοση Δήλωσης Συμμόρφωσης και CE marking

Μετά την διεξαγωγή των Αρχικών Δοκιμών Τύπου κατάλληλου δείγματος προϊόντος, εγκατάσταση και την εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής, ακολουθεί η έκδοση της Δήλωσης Συμμόρφωσης από τον Παραγωγό. Στη συνέχεια ο παραγωγός τοποθετεί σήμανση (CE marking) στα τσιμεντοπροϊόντα που παράγει όπου περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ασφαλτομίγματος. Παράδειγμα σήμανσης CE φαίνεται παρακάτω:

image-teleftea-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

image-2222222