Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

Γενικά

 Τα δομικά προϊόντα δηλαδή τα προϊόντα εκείνα που προορίζονται να ενσωματωθούν κατά τρόπο διαρκή στα δομικά έργα, πρέπει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ που εκδόθηκε το 1989 να φέρουν σήμανση CE. Η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Οδηγία στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 334/94 και κατά καιρούς με την έκδοση διαφόρων Υπουργικών Αποφάσεων ΚΥΑ καθιστούσε υποχρεωτική τη σήμανση CE για διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Επίσης από 1/7/2013 είναι υποχρεωτικός ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011 της 9/3/2011.

Νομική απαίτηση παραγωγού

 Μετά το πέρας της περιόδου δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α., απαγορεύεται η  διάθεση, η εμπορία ή εν γένει η διακίνηση του σχετικού προϊόντος,  χωρίς τη σήμανση CE. Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 334/1994 κυρώσεις, ανεξαρτήτως  άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Σήμανση CE

 Η σήμανση «CE» είναι μία δήλωση του κατασκευαστή – παραγωγού ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων, που δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να διαθέσει τα προϊόντα του ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή αγορά.

 Τα προϊόντα από φυσικούς λίθους μπορούν να συμμορφώνονται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω ευρωπαϊκά πρότυπα:

ΕΝ 1341 «Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση»

ΕΝ 1342  «Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση»

ΕΝ 1343  «Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση»

ΕΝ 1469  «Προϊόντα από φυσικούς λίθους − Πλάκες για επενδύσεις»

ΕΝ 12057 «Προϊόντα από φυσικούς λίθους − Διαστασιολογημένα πλακίδια»

ΕΝ 12058   «Προϊόντα από φυσικούς λίθους − Πλάκες για δάπεδα και σκάλες»

ΕΝ 12326−1  «Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις − Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος»

Απαιτήσεις Παραγωγού

 Τα παραπάνω προϊόντα από φυσικούς λίθους υπάγονται σε σύστημα βεβαίωσης συμμόρφωσης 4 (βλέπε Παράρτημα) και οι ενέργειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση σήμανσης CE περιλαμβάνουν:

 • Αρχικές Δοκιμές Τύπου κατάλληλου δείγματος προϊόντος (ΙΤΤ: Initial Type Testing)
 • Εγκατάσταση, εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (FPC: Factory Production Control) (σύνταξη αναλυτικών διαδικασιών όπως περιγράφονται παρακάτω)
 • Συνεχείς δοκιμές των προϊόντων (σε εσωτερικό ή εξωτερικό εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου)
 • Δήλωση Συμμόρφωσης από τον Παραγωγό (declaration of conformity)

Σε αντίθεση με τα συστήματα 1, 1+, 2, 2+ , δεν απαιτείται:

 • Πιστοποίηση του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής από Κοινοποιημένο Φορέα.
 • Διαρκής αξιολόγηση από τον Κοινοποιημένο Φορέα (κάθε χρόνο)

Επισήμανση: Ένα προϊόν μπορεί να πιστοποιηθεί με παραπάνω από ένα πρότυπο (π.χ ΕΝ 1341 & ΕΝ 12058). Αρκετές δοκιμές θα είναι κοινές και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν.

Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής του Εργοστασίου

 Για τη σήμανση των προϊόντων θα πρέπει η εταιρεία να εφαρμόσει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα). Για το λόγο αυτό θα συνταχθούν έγγραφα (διαδικασίες, πλάνα ελέγχου ποιότητας, οδηγίες, έντυπα) τα οποία θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου.

 Τα θέματα που πρέπει να καλυφθούν από το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής του Εργοστασίου για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των προτύπων, συνοπτικά είναι τα εξής:

 • Επάρκεια, εμπειρία και εκπαίδευση προσωπικού
 • Συντήρηση και Διαχείριση Εξοπλισμού Παραγωγής
 • Διακρίβωση οργάνων μέτρησης
 • Προμήθειες και Επιθεώρηση Πρώτων Υλών
 • Έλεγχος Παραγωγής και Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων
 • Ιχνηλασιμότητα και Σήμανση Προϊόντων
 • Διαχείρισης Μη-Συμμορφούμενων Προϊόντων
 • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

Έκδοση Δήλωσης Επίδοσης και CE marking

 Μετά την διεξαγωγή των Αρχικών Δοκιμών Τύπου κατάλληλου δείγματος προϊόντος, εγκατάσταση και την εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής, ακολουθεί η έκδοση της Δήλωσης Επίδοσης από τον Παραγωγό. Στη συνέχεια ο παραγωγός τοποθετεί σήμανση (CE marking) στα προϊόντα που παράγει όπου περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

ceeeeee

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

pinakaki-1