Έλεγχος Ποιότητας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής

Η Geofasma ειδικεύεται στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής (Factory Production Control) για τον Ποιοτικό Έλεγχο και την Πιστοποίηση Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (CE Mark) σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 305/11/ΕΚ (CPR).

Αναλυτικότερα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην πιστοποίηση Μονάδων Παραγωγής:

• Αδρανών Υλικών

• Ασφαλτομιγμάτων

• Άνυδρου ασβέστη και Ασβεστοπολτού

• Κονιαμάτων

• Πρόσμκτων Σκυροδέματος

• Προϊόντων από φυσικό και Τεχνητό Λίθο (διακοσμητικών, επενδύσεων, κυβόλιθους κτλ)

• Προϊόντων πλινθοποιίας και κεραμοποιίας (τούβλα, κεραμίδια)

• Προϊόντων τσιμέντου (τσιμεντόλιθοι, τσιμεντοσωλήνες, κράσπεδα κτλ)

Επίβλεψη Μονάδων

Η Geofasma δραστηριοποιείται Στον Σχεδιασμό, Οργάνωση και Επίβλεψη Μονάδων Παραγωγής Σκυροδέματος

Η εταιρεία διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα παραγωγής, τεχνολογίας και ποιότητας σκυροδέματος και αναλαμβάνει:

• Διεξαγωγή και εφαρμογή οικονομικών μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και χημικά πρόσθετα με στόχο την οικονομικότερη παραγωγή.

• Παρακολούθηση και εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος

• Επίβλεψη μονάδων παραγωγής (υπηρεσίες μηχανικού Ποιότητας Σκυροδέματος σύμφωνα με το ισχύον Νομικό πλαίσιο)

• Σχεδιασμός και προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής και μέτρησης (εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου).

• Εκπαίδευση προσωπικού σε εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών από έμπειρους εργαστηριακούς σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Δοκιμές και Μετρήσεις

Η Geofasma αναλαμβάνει την διεκπεραίωση δοκιμών σε διαπιστευμένα και αναγνωρισμένα εργαστήρια για δομικά προϊόντα σύμφωνα τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα όπως:

• με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (305/2011)

• με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

• τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ 1997 και ΚΤΣ 2016

• τις τελευταίες εκδόσεις των προτύπων ΕΝ, ASTM

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Η Geofasma αναλαμβάνει την εκπόνηση Προγράμματος Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε.)

• Σχεδιασμός Πλάνου / Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας.

• Σχεδιασμός του Προγράμματος Εργασιών, Δειγματοληψιών και Δοκιμών.

• Σχεδιασμός όλων των εντύπων δοκιμών και οργάνωσης της ποιότητας.

• Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα δοκιμών ελέγχου ποιότητας.

• Εύρεση του κατάλληλου εξωτερικού εργαστηρίου για τις απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές.

Σύμφωνα με Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) Φ.Ε.Κ. Β 2221/30.07.2012.